Stichting Brabantse Natuurpoorten

Het netwerk van Brabantse Natuurpoorten is een iniatief van de provincie Noord-Brabant en in beheer van de stichting Brabantse Natuurpoorten. De stichting is eigenaar van het beeldmerk Natuurpoorten1), bewaakt en versterkt het concept, stimuleert de onderlinge samenwerking tussen poorthouders, organiseert de marketing van het netwerk en werkt nauw samen met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en andere relevante partners.

Doelstelling
Brabantse Natuurpoorten dragen bij aan de zonering van de Brabantse natuur: het beter geleiden van recreatieve stromen naar en in de natuur zodat kwetsbare natuur wordt ontzien. Tevens dragen Natuurpoorten bij aan de beleving van natuur en landschap in Brabant. Dat is goed voor het welzijn van de Brabantse inwoners maar ook voor de aantrekkelijkheid van Brabant voor mensen van buiten de provincie, die hier komen wonen, werken en recreëren. Natuurpoorten bieden werk (direct bij horeca en indirect in de regio). Kortom binnen het netwerk van Brabantse Natuurpoorten komen economie en ecologie samen.

Criteria deelname stichting

Voor deelname aan het netwerk dienen locaties te voldoen aan de gestelde criteria te weten:

  • Ligging maximaal 300 meter van een grootschalig natuurgebied;
  • Aanwezigheid van een horecapunt, minimaal 5 dagen per week, jaarrond, geopend, waarvan in ieder geval het weekend.
  • Gelegen aan het recreatieve fiets- en wandelknooppunt;
  • Voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsers;
  • Informatie aanwezig over de omringende natuur en de recreatieve routenetwerken.

Indien een locatie volgens een initiafnemer hieraan voldoet dan kan deze contact opnemen met de secretaris van de stichting. De toetsing van deze criteria wordt gedaan door het stichtingsbestuur. Tevens wordt er gekeken of er voldoende draagvlak is bij de betreffende gemeente en terreinbeherende organisatie. Indien dit het geval is dan kan de locatie deelnemen aan het netwerk. De kosten voor de ontwikkeling, waaronder voor het voorwaardelijke landmark (in de vastgestelde eigenschappen), zijn voor kosten van de initiatiefnemer.

1) Het beeldmerk Brabantse Natuurpoorten is vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dit beeldmerk bestaat onder meer uit het sleutelsymbool, zoals te vinden in het logo en het landmark.

Partners